top of page

Opfølgning

STOPbasen monitorerer ikke kun omfanget af aktiviteterne på stopområdet men følger op på effekten af indsatsen. Ved tilmelding til STOPbasen forpligter stopenheden sig derfor til at følge op på samtlige deltagere. STOPbasen opfordrer til at bruge tastselv-miljøet til at foretage opfølgningen, da tastselv-miljøet bl.a. er udviklet til at give et hurtigt overblik over, hvem der skal følges og hvornår.

Retningslinjer for opfølgning

Systematisk opfølgning - efter 6 måneder

Der skal laves én systematisk opfølgning på hver deltager. Denne opfølgning skal foretages 6 måneder efter stopdatoen, indenfor et tidsinterval på +/- 1 måned.

Med systematisk opfølgning mener vi, at:

  • Kontakten skal ske telefonisk.

  • Alle deltagere, der har givet skriftligt samtykke og har indvilliget i at blive kontaktet (spørgsmål 11 på basisskemaet), skal kontaktes.

  • Hver deltager skal forsøges kontaktet mindst 4 gange.
     

Det er også muligt at lave opfølgning efter fx 3 eller 12 måneder. Opfølgningen vil dog ikke være valid, hvis den foretages uden for de 5-7 måneder (se mere under afsnittet ‘Valide opfølgninger’). Det er op til hver enkel­t stop­enhed, hvor mange opfølgninger, der skal laves. Hvis der laves en systematisk opfølgning efter fx 12 må­neder, kan enheden benytte  tastselv-miljøet til opsamling af denne data også.

Opfølgning skal ske ved opringning

For at sikre, at resultaterne fra STOPbasen bliver sammenlignelige, skal al opfølgning ske telefonisk. Det er ikke tilladt at sende skemaerne ud til deltagerne og bede dem returnere det besvarede spørgeskema.

Hver deltager skal forsøges kontaktes mindst 4 gange på forskellige dage og heraf mindst ét opkald i aftentimerne (efter 17.00). Hvis det ikke er lykkedes at træffe deltageren efter fire opkald, kan deltageren opgives. I så fald skal opfølgningen registreres på skemaet ”Årsag til manglende opfølgning”, under punktet ”Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald”. I tastselv-miljøet er indbygget en funktion, der hjælper med at holde styr på, hvornår en deltager er blevet ringet op og ikke har svaret telefonen.

 

Som udgangspunkt skal der laves opfølgning på alle deltagere

Der skal laves opfølgning på alle deltagere, der har givet deres skriftlige samtykke (afkrydsning på basisskemaet) og samtidig har sagt ja til spørgsmålet ”Må rådgiveren eller en ekstern konsulent kontakte dig senere for at høre, hvordan det går?” (spørgsmål 11 på basisskemaet). Også deltagere, der ikke har fuldført kurset eller er begyndt at ryge igen, skal ringes op.

De deltagere, der har svaret nej til at blive kontaktet i forbindelse med en opfølgning, vil automatisk være sorteret fra i den opfølgningsliste, der findes i tastselv-miljøet. Alle deltagere, der figurerer på opfølgningslisten, skal derfor ringes op 6 måneder efter deres stop.

Valide opfølgninger

I STOPbasen forpligter stopenhederne sig på at følge op på deltagerne efter 6 måneder +/- 1 måned. Når en opfølgning bliver foretaget inden for de 5-7 måneder efter stopdatoen, er opfølgningen valid og tæller hermed med i hele indikatorrapporten.

Hvis en opfølgning bliver foretaget udenfor de 5-7 måneder, bliver opfølgningen ikke valid og tæller dermed ikke med i personer, der er fulgt op på. Hvis der bliver fulgt op på en deltager inden 5 måneder efter stopdatoen, bliver opfølgningen ikke valid – dog er det er stadig muligt, at foretage en valid opfølgning, hvis man følger op på personen igen inden for de 5-7 måneder efter stoppet.

Hvis man derimod følger op på en deltager efter 7 måneder efter stopdatoen, er det ikke længere muligt at få en valid opfølgning. Opfølgningen er altså foretaget for sent i forhold til den tilladte tid for opfølgning på 5-7 måneder. 

Anbefalinger

En del borgere, der har kvittet tobakken og nikotinen i en kortere eller længere periode, ønsker fortsat at blive fri fra tobakken og nikotinen. Ved tilbagefald er det afgørende med kvalificeret rådgivning, dels for at øge motivationen for et nyt forsøg, dels for at styrke troen på, at et stop stadig er muligt.

STOPbasen anbefaler, at opfølgningen foretages af Stoplinien eller en lignende faglig kompetent instans/person, der kan rådgive deltagerne. Hvis Stoplinien foretager opkaldet, har de mulighed for at tilmelde borgerne til et nyt kursus ved tilbagefald. Ved at anvende Stoplinien sikrer man samtidig, at opfølgningen bliver så ensartet som muligt, og dermed at datakvaliteten bliver så høj som mulig.

Med udgangspunkt i spørgsmålene på opfølgningsskemaet anbefaler STOPbasen derudover, at det ikke er den rådgiver, deltageren har været på kursus hos, der foretager opfølgningen. For de fleste borgere vil det være sværere at svare på kvaliteten af stopkurset, hvis det er rådgiveren selv, der spørger.

Hent retningslinjerne for opfølgning i en pdf-fil ved at klikke på ikonet nedenfor. 

Guide til opfølgning i tastselv-miljøet

Opfølgningsbilledet i tastselv-miljøet giver dig detaljeret mulighed for at følge med i, hvor langt din enhed er nået med at følge op på deltagerne fra stopkurserne. 


For at forstå de forskellige symboler og filtre i opfølgningsbilledet har vi udarbejdet en guide. Guiden er udarbejdet ud fra eksempler fra en fiktiv enhed, der illustrerer forskellige senarier.  

Hent guide til opfølgningsbilledet i tastselvmiljøet i en pdf-fil her. 

bottom of page