top of page

Samtykke

Til stopenhederne

I det følgende beskrives STOPbasens retningslinjer og procedurer for indhentning af deltagernes samtykke og opbevaring af data.

Baggrunden for samtykket

STOPbasens formål er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af stoptilbud med personlig kontakt samt at bidrage til, hvordan vi bedst kan hjælpe deltagerne med at kvitte tobakken og nikotinen. Som led i dette arbejde registreres indsatsen og resultaterne fra hele landet i STOPbasen. Her taster stopenhederne data ind online i tastselv-miljøet. Deltagernes cpr-numre er også en del af registreringen. For at registrere en deltagers CPR-nummer og personlige data skal deltageren give sit samtykke.

 

Gennem STOPbasen kan det vurderes, om indsatsen er på højde med det ønskelige og om muligt forbedre et opnået kvalitetsniveau. Derved medvirker STOPbasen også til at kvalificere fremtidige stoptilbud.

 

Retningslinjer for samtykket

Samtykket skal ifølge Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11 gives ved en ”frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse”. Det vil sige, at et samtykke ikke må være underforstået, og deltageren skal kende konsekvensen af sit samtykke. Samtykket betyder, at deltageren giver tilladelse til, at STOPbasen anvender data til kvalitetssikring og forskning. Det har ingen indflydelse på forløbet i stopenheden, hvorvidt der gives samtykke til STOPbasen eller ej.

Formålet med retningslinjerne er:

 • At sikre deltagerne et reelt valg og kontrol over, hvad deres data bliver brugt til

 • At sikre stopenheder og STOPbasen god databehandlingsskik - herunder at forebygge eventuelle klager fra deltagere

Sådan skal I indhente samtykke

 • Brug ”Information til alle deltagere på første kursusgang” fra stopbasen.dk/samtykke og ”Basisskema – udfyldes af deltager” fra stopbasen.dk/sporgeskemaer

 • De to skemaer uddeles til samtlige deltagere på første kursusgang

 • Deltagerne skal have tid til at læse dem igennem og stille jer spørgsmål.

 • Hvis deltageren ønsker det, kan han/hun give sit samtykke mundtligt til rådgiveren. Når en deltager har givet samtykke, skal han/hun udfylde basisskemaet og opgive sit fulde CPR-nummer.​

Det er rådgiverens ansvar på vegne af STOPbasen at sikre sig, at det mundtlige samtykke er afgivet og dokumenteret på ”Basisskema – udfyldes af rådgiver”. Kun deltagere, der har givet samtykke og fuldt CPR-nummer, må indgå i STOPbasen.

Hvis en deltager giver mundtligt samtykke, men ikke ønsker at opgive sit fulde CPR-nummer, bliver det betragtet som manglende samtykke.

En deltager, der ikke giver samtykke, må godt bruge basisskemaet som en del af kursusmaterialet, men oplysningerne må ikke indtastes i STOPbasen.

Deltageren kan altid trække samtykket tilbage

En deltager kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og oplysningerne bliver så slettet. Dette sker ved henvendelse til STOPbasens sekretariat.

Alderskrav

I følge Datatilsynet må deltagere mellem på 15-17 år godt afgive samtykke. Dog skal den enkelte rådgiver vurdere, om den unge deltager er moden til at forstå konsekvensen af sit samtykke. Vurderer rådgiveren, at deltageren ikke opfylder dette krav, skal samtykke indhentes fra forældre/værge - alternativt skal man undlade at registrere deltageren. 

Er deltagerne under 15 år, skal deres forældre/værge give samtykke.

Tavshedspligt

Alle rådgivere og ansatte i stopenheden har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også alle andre, der har med dataindsamling at gøre (fx i forbindelse med opfølgning). Tavshedspligten gælder selvfølgelig også ansatte i STOPbasen.

 

Opbevaring af data

Alle data til STOPbasen kan indsamles online, og der er intet krav om at opbevare papirkopier.

Hvis der alligevel opbevares papirkopier, er det stopenhedens pligt at gøre dette forsvarligt. Det vil sige, at data skal opbevares, så de ikke kan komme til uvedkommendes kendskab. Lokaler eller opbevaringspladser skal være aflåst og kun bemyndigede personer må have adgang. Stopenheden skal derudover opfylde de gældende regler for netop deres type enhed, fx en kommune eller en privat virksomhed.

 

Skemaer med CPR-nummer eller andre personlige informationer må aldrig smides ud, men skal makuleres.

Hvis en enhed lukker

Hvis jeres enhed lukker, skal alle papirskemaer makuleres, som beskrevet ovenfor.

Lovgivning

 • Persondataforordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (GDRP): Behandling af personoplysninger

 • Databeskyttelsesloven lov nr. 502 af 23. maj 2018 og særligt § 10, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og 9, stk. 2, litra j: Behandling af personoplysninger – særligt i statistisk og videnskabeligt øjemed

 • Forvaltningsloven: § 27 og 28 (tavshedspligt og videregivelse af oplysninger)

 • Sundhedsloven: § 43 stk. 1 og 44 (videregivelse af helbredsoplysninger)

Hent retningslinjerne for indhentning af samtykke i en pdf-fil ved at klikke på ikonet nedenfor.

Information til deltagerne

 

Alle deltagerne skal have følgende informationsbrev og det udleverede basisskema på første kursusgang. Hvis der er spørgsmål til det udleverede materiale, kan det drøftes med rådgiveren. 

 • Information til deltagere på første kursusgang

 

Hvis der er deltagere, der har svært ved at læse sig gennem informationsbrevet, kan rådgiveren i stedet bruge lidt tid på at gennemgå informationerne sammen med deltagerne, så de på den måde bliver informeret om STOPbasen.

Information om CPR-numre

Her kan du læse, hvorfor STOPbasen indhenter CPR-numre. 

STOPbasen registrerer CPR-numre, fordi:

 1. CPR sikrer, at vi kan dokumentere, at databasen indeholder reelle stopforløb. Det vil sige, at der ikke bliver tastet data for personer, der ikke eksisterer.

 2. CPR muliggør, at vi kan hente informationer fra andre dele af sundhedsvæsnet. Dette er afgørende for, at databasens potentiale som kvalitetsudviklings- og forskningsredskab kan udnyttes. Dette gøres altid kun efter en ansøgning til Videnskabs Etisk Komité. Får vi godkendelsen til formålet, følger STOPbasens forskere de gældende regler på området. 

Hvordan bruges CPR-numre i databasen?

 • Når STOPbasen eller stopenheden trækker og  publicerer data, er det aldrig muligt at genkende de enkelte deltagere.

 • Dine personlige oplysninger bliver kun brugt i forbindelse med dokumentation af kurset, og når du efterfølgende bliver ringet op.

 • Kun dit kursussted og STOPbasens forskere og sekretariat har adgang til dine oplysninger.

 • De personer du giver oplysninger til (inklusiv STOPbasen), har alle tavshedspligt.

 • STOPbasen er godkendt af datatilsynet.

Hvilke deltagere må registreres?

En deltager må KUN tastes ind i tastselv-miljøet, hvis deltageren:

 • har givet samtykke (samtykke skal ifølge Databeskyttelsesforordningen gives frivilligt, specifikt, informeret, utvetydigt og udtrykkeligt)

 • oplyser fuldt CPR-nummer

 • ønsker at udfylde basisskemaet

Sådan giver deltagerne samtykke

Når deltageren ønsker at give samtykke til, at vedkommendes stopforløb må indgå i STOPbasen, skal vedkommende:

 • give mundtligt samtykke til sin rådgiver.

 • oplyse fuldt CPR-nummer

Hvis deltageren ikke ønsker at give samtykke

 • Vil det ikke få indflydelse på deltagerens stopforløb.

 • Skal deltageren ikke udfylde nogen af STOPbasens skemaer

 • Vil deltageren ikke have mulighed for at blive kontaktet efter kurset – fx ved opfølgningen 6 måneder efter stopforløbet.

Hvis deltageren fortryder samtykket

 • En deltager kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og oplysningerne kan slettes. Dette sker ved henvendelse til STOPbasens sekretariat.

bottom of page